Zapytanie ofertowe (ZP-1/2020/EFRR) na Inżyniera Kontraktu z dnia 15.04.2020

Zapytanie ofertowe (ZP-1/2020/EFRR) na Inżyniera Kontraktu z dnia 15.04.2020

Zapytanie ofertowe na inżyniera kontraktu w oparciu o projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1242455

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy  (zał.1)

Formularz cenowy (zał.2)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 21.04.2020 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA INŻYNIERA KONTRAKTU z dnia 15.04.2020 r.

Pytanie dotyczy zapisów pkt. 3 Termin wykonania zamówienia. Wykonawca zwraca się z pytaniem o:

1. jednoznaczne określenie terminu wykonania zamówienia

2. podanie informacji o jaki okres może się przedłużyć wykonanie umowy oraz określenie sposobu zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego dłuższym niż zakładany okres realizacji zamówienia.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy i trwać będzie nieprzerwalnie do czynności odbioru końcowego robót budowlanych – przewidywany termin to 31.12.2020 rok.

Ad.2 Termin wykonania zamówienia może zostać przez Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie obejmował faktyczny okres do rzeczywistego zakończenia robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku wydłużenia terminu o którym mowa w ad. 1 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Pytania i odpowiedzi (zał.3)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content