Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI

W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ

NA SEMESTR ZIMOWY NA ROK SZKOLNYM 2022/2023

 

Termin Czynności Osoby odpowiedzialne
grudzień 2022

/styczeń 2023

Wprowadzenie zmian i monitorowanie informacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA Tomasz Szypniewski
25 października 2022 1.Podział pracy członków Komisji

2.Opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań;

3.Weryfikacja dokumentacji składanej przez kandydata ( wnioski o przyjęcie do szkoły oraz na kurs kwalifikacyjny, oświadczenia, terminy skierowań na badania lekarskie)

4.Weryfikacja Zarządzenia nr 6 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty   z dnia 28.01.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Iwona Kulczyńska

Joanna Szaduro Cydzik

Tomasz Szypniewski

Joanna Derdowska

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PODSTAWOWE
26.10.–18.11.2022 Przyjmowanie dokumentów kandydatów na poszczególne kierunki kształcenia Joanna Derdowska
26 października – 06 grudnia 2022 Wydawanie skierowań na badania lekarskie Joanna Derdowska
październik –

grudzień   2022

Monitorowanie przebiegu rekrutacji Joanna Derdowska

Iwona Kulczyńska

Joanna Szaduro Cydzik

02.12. 2022 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Joanna Derdowska
05.12.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Tomasz Szypniewski

Joanna Derdowska

07.12.2022 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej. Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

08.12.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Tomasz Szypniewski

Joanna Derdowska

Joanna Szaduro Cydzik

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
12.12. –

21.12.2022

Przyjmowanie dokumentów kandydatów na poszczególne kierunki kształcenia Joanna Derdowska
10.01. 2023 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym. Joanna Derdowska
11.01. 2023 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Tomasz Szypniewski

Joanna Szaduro Cydzik

Iwona Kulczyńska

Do 19.01. 2023 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Joanna Derdowska
20.01. 2023 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Joanna Szaduro Cydzik

Tomasz Szypniewski

23.01.2023 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc Joanna Derdowska

Joanna Szaduro Cydzik

31.01.2023 Zebranie dokumentacji rekrutacyjnej – sprawdzenie kompletności dokumentacji – świadectwo, książeczka badań z badaniem kału, zaświadczeniem lekarskim – przekazanie wychowawcom o monitorowaniu kompletności dokumentacji. Joanna Derdowska

Tomasz Szypniewski

Skip to content