Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI

W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ

    NA SEMESTR ZIMOWY NA ROK SZKOLNYM 2022/2023 

 

Termin

Czynności

Osoby odpowiedzialne
Kwiecień/Maj 2022 Wprowadzenie zmian i monitorowanie informacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA Tomasz Szypniewski
08 Kwietnia 2022 1. Podział pracy członków Komisji

2. Opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań;

Weryfikacja dokumentacji składanej przez kandydata ( wnioski o przyjęcie do szkoły oraz na kurs kwalifikacyjny, oświadczenia, terminy skierowań na badania lekarskie)

3. Weryfikacja Zarządzenia nr 6 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty            z dnia 28.01.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Iwona Kulczyńska

Joanna Szaduro Cydzik

Tomasz Szypniewski

Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PODSTAWOWE
24.05. 2022 –

21.06.2022

Przyjmowanie dokumentów kandydatów na poszczególne kierunki kształcenia Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

maj – lipiec 2022 Wydawanie skierowań na badania lekarskie Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

czerwiec –

sierpień   2022

Monitorowanie przebiegu rekrutacji Joanna Derdowska

Iwona Kulczyńska

Joanna Szaduro Cydzik

13.07. 2022 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

20.07.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Tomasz Szypniewski

Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

22.07.2022 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej. Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

25.07.2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Tomasz Szypniewski

Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
26.07. 2022 –

05.08.2022

Przyjmowanie dokumentów kandydatów, wydawanie skierowań na badania w postępowaniu uzupełniającym Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

10.08. 2022 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym. Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

16.08. 2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Tomasz Szypniewski

Joanna Szaduro Cydzik

Iwona Kulczyńska

18.08. 2022 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Joanna Derdowska

Kamila Wyszyńska

19.08. 2022 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych Joanna Szaduro Cydzik

Tomasz Szypniewski

31.08.2022 Zebranie dokumentacji rekrutacyjnej – sprawdzenie kompletności dokumentacji – świadectwo, książeczka badań z badaniem kału, zaświadczeniem lekarskim – przekazanie wychowawcom o monitorowaniu kompletności dokumentacji. Joanna Derdowska

Iwona Kulczyńska

Joanna Szaduro Cydzik

Skip to content