Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA SEMESTR ZIMOWY NA ROK SZKOLNYM 2024/2025

Termin Czynności
21.03. 2024 1. Podział pracy członków Komisji

2. Opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań;

Weryfikacja dokumentacji składanej przez kandydata (wnioski o przyjęcie do szkoły oraz na kurs kwalifikacyjny, oświadczenia, terminy skierowań na badania lekarskie)

3. Weryfikacja Zarządzenia nr 3 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

05/06. 2024 Wprowadzenie zmian i monitorowanie informacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA
20.05. 2024 r. – 29.06. 2024 r. Przyjmowanie dokumentów kandydatów na poszczególne kierunki kształcenia
08.07. 2024 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie lub średnie branżowe
07. – 08.  2024 r. Monitorowanie przebiegu rekrutacji
08.07. 2024 r. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
10. 07. 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
11. 07. 2024 r. Wydawanie skierowań na badania lekarskie
od 21.06. 2024 r. do 15.07. 2024 r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

16.07. 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
16.07. 2024 r. do godziny 14.30 Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych o liczbie wolnych miejsc (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego
od dnia 12 lipca 2024 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki /Rekrutacja).
17.07. 2024 r. – 29.07. 2024 r. Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
05.08. 2024 r. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
06.08. 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
06.08. 2024 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
09.08. 2024 r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

12.08. 2024 r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
06.08. 2024 r. do godziny 14.30 Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych o liczbie wolnych miejsc (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 17 lipca 2023 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki /Rekrutacja).
po 20.08. 2024 r. Poinformowanie e-mailowo słuchaczy przyjętych o terminach rozpoczęcia nauki, planie zajęć, telefoniczna weryfikacja słuchaczy.

Poinformowanie kandydatów tych kierunków, które z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów w semestrze zimowym nie utworzyły klas.

31.08.2024 Zebranie dokumentacji rekrutacyjnej – sprawdzenie kompletności dokumentacji – świadectwo, książeczka badań z badaniem kału, zaświadczeniem lekarskim – przekazanie wychowawcom o monitorowaniu kompletności dokumentacji.

 

Skip to content