Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI

W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ

NA SEMESTR ZIMOWY NA ROK SZKOLNYM 2023/2024

 

Termin Czynności
Kwiecień/Maj 2023 Wprowadzenie zmian i monitorowanie informacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA
20 marca 2023 1. Podział pracy członków Komisji

2. Opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań;

Weryfikacja dokumentacji składanej przez kandydata ( wnioski o przyjęcie do szkoły oraz na kurs kwalifikacyjny, oświadczenia, terminy skierowań na badania lekarskie)

3. Weryfikacja Zarządzenia nr 8 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28.01.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

22 maja 2023 r. (poniedziałek)

– 21 czerwca 2023 r.

do godziny 15.00
(środa)

Przyjmowanie dokumentów kandydatów na poszczególne kierunki kształcenia
do 12 lipca 2023 r.
do godziny 12.00 (środa)
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie lub średnie branżowe
czerwiec –

sierpień   2023

Monitorowanie przebiegu rekrutacji
13 lipca 2023

(czwartek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
14 lipca 2023 r.

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 17 lipca 2023 r.

(poniedziałek)

Wydawanie skierowań na badania lekarskie
od 23 czerwca 2023 r.
(piątek)

do 20 lipca 2023 r.
do godziny 15.00

(czwartek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

21 lipca 2023 r.
do godziny 12.00

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
24 lipca 2023 r.
do godziny 10.00

(poniedziałek)

Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych o liczbie wolnych miejsc  (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego
od dnia 17 lipca 2023 r.,
na stronie www.ko.olsztyn.pl
w zakładce: Szkoły i placówki /Rekrutacja).
24 lipca 2023 r.

(poniedziałek)

– 3 sierpnia 2023 r.

do godziny 15.00
(czwartek)

Przyjmowanie wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
11 sierpnia 2023 r. (piątek) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 14 sierpnia 2023 r.

(poniedziałek)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
do 17 sierpnia 2023 r.
do godziny 15.00

(czwartek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

18 sierpnia 2023 r.
do godziny 12.00

(piątek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
21 sierpnia 2023 r.
do godziny 10.00

(poniedziałek)

Poinformowanie W-M Kuratora Oświaty przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych o liczbie wolnych miejsc  (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego
od dnia 17 lipca 2023 r.,
na stronie www.ko.olsztyn.pl
w zakładce: Szkoły i placówki /Rekrutacja).
po 20 sierpnia 2023 r. Poinformowanie e-mailowo słuchaczy przyjętych o terminach rozpoczęcia nauki, planie zajęć, telefoniczna weryfikacja słuchaczy.

Poinformowanie kandydatów tych kierunków, które z powodu braku odpowiedniej liczby kandydatów w semestrze zimowym nie utworzyły klas.

31.08.2023 Zebranie dokumentacji rekrutacyjnej – sprawdzenie kompletności dokumentacji – świadectwo, książeczka badań z badaniem kału, zaświadczeniem lekarskim – przekazanie wychowawcom o monitorowaniu kompletności dokumentacji.

Skip to content