EFS 2014-2020

Uchwałą Nr 37/528/17/V zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez realizację programu współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami/przedsiębiorcami, obejmującego podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich umiejętności pracowniczych wśród 70 uczniów/słuchaczy oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość Projektu wynosi 784 771,88 zł w tym: środki europejskie w kwocie 667 056,10 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 37 315,78 zł co stanowi 4,75% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 80 400 zł co stanowi 10,25 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to:

  • rozpoczęcie realizacji: 2017-09-01
  • zakończenie realizacji: 2019-08-31

W ramach projektu 70 uczniów i słuchaczy szkoły zostanie zdiagnozowanych pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki. Diagnoza obejmuje 2- godzinne indywidualne spotkania z kierownikiem szkolenia praktycznego, doradcą zawodowym oraz psychologiem. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny raport przygotowany przez ww. specjalistów, który będzie podstawą do wyboru kursów/szkoleń.

Każdy uczeń/słuchacz, u którego zdiagnozowane zostaną braki w zakresie miękkich umiejętności pracowniczych będzie miał możliwość ich uzupełnienia poprzez spotkania z psychologiem, które będą się odbywały w formie warsztatów.

Po przeprowadzonej diagnozie uczestnicy zostaną wysłani na kursy i szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia kompetencji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia. Uczniowie/słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Po ukończeniu kursów/szkoleń uczestnicy odbędą 150-godzinne staże. Każdy uczeń/słuchacz będzie miał wyznaczonego opiekuna stażu, który będzie pełnił nadzór nad przebiegiem stażu. Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium z tytułu odbywania stażu. Zostaną również pokryte koszty odbywania stażu (dojazd, odzież robocza/ochronna, materiały, szkolenie BHP).

Wsparciem w ramach projektu zostanie również objętych 10 nauczycieli. Obejmie ono uczestnictwo w kursach/szkoleniach/studiach podyplomowych w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Ponadto każdy z nauczycieli odbędzie 40-godzinny staż mający na celu m.in. przybliżenie uczestnikom warunków pracy w danym przedsiębiorstwie oraz weryfikacje dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z obowiązującą w danym przedsiębiorstwie praktyką

.

Projekt w naturalny sposób wpłynie na wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów, którzy poprzez uczenie się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, staną się dodatkowo bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Projekt w swoim perspektywicznym wymiarze pozwala postrzegać przyszłych absolwentów jako istotny potencjał kadrowy wspomagający i usprawniający system ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej czy poprawy konkurencyjności małych i średnich firm zatrudniających absolwentów szkoły.

Skip to content