RPO WiM 2014-2020

Uchwałą Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez

  • zmniejszenie energochłonności obiektu w zakresie energii elektrycznej i cieplnej,
  • poprawa standardu efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej,
  • ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej m.in. poprzez montaż instalacji OZE,
  • poprawa komfortu cieplnego w obiekcie,
  • obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych poprzez obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej,
  • poprawa warunków realizacji zadań z zakresu oświaty, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
  • wprowadzenie automatyki pomiarowej oraz monitoringu zużycia energii.

Wartość Projektu wynosi 2 002 956,83 zł w tym: środki europejskie w kwocie 1 690 144,95 zł co stanowi 84,90% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 300 602,93 zł co stanowi 15,10 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to:

  • rozpoczęcie realizacji: 2016-11-22
  • rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 2017-12-04
  • zakończenie finansowe realizacji: 2019-12-31

Przedmiotowy projekt polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji obiektu publicznego wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymiany oświetlania Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – instytucji oświatowej działającej w systemie oświaty publicznej, dla które organem założycielskim oraz jednostką finansującą jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy budynek znajduje się na terenie Miasteczka Szkolnego przy ul. Saperów - stanowiącego kompleks szkolno - administracyjny, będący zespołem dawnych koszar (Danziger Kaserne) - 1912-1917 i po 1933 r.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie głębokiej termomodernizacji w zakresie modernizacji okien połaciowych, wentylacji grawitacyjnej, stropu zewnętrznego, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, modernizacji dachu, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemu grzewczego z instalacją OZE oraz modernizację oświetlenia.

Uchwałą Nr 18/240/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 09 kwietnia 2019 roku całkowita wartość projektu została zwiększona do kwoty 2 409 227,83 zł (wartość dofinansowania ze środków europejskich nie uległa zmianie), a okres rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu został przesunięty na dzień 07.02.2019 roku.

Uchwałą Nr 48/683/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 października 2019 roku zakończenie finansowe realizacji projektu zostało przesunięte na dzień 30.06.2020 roku.

Uchwałą Nr 23/306/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 02 czerwca 2020 roku zakończenie finansowe realizacji projektu zostało przesunięte na dzień 31.12.2020 roku.

Skip to content