Przetarg z 04.2018

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z dnia 10.04.2018 r.

Nazwa zadania ” Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”
Ogłoszenie nr 542384-N-2018 z dnia 2018-04-10 r.

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=73e77ce3-e4ff-4907-9d7f-fd335abfc8ac

Załączniki:

Siwz

Formularz ofertowy  (zał.1)

Oświadczenia (zał.2) 

Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  (zał.3) 

Projekt umowy  (zał.4) 

Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  (zał.8) )

Wykaz robót  (zał.9) 

Zgłoszenie robót  

Komplet dokumentacji projektowej (projekty, specyfikacje i przedmiary budowlane, instalacji co i cwu oraz oświetleniowej stanowiące załączniki 5,6,7) 

Program do rozpakowania archiwum.


Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Pytanie:

W nawiązaniu do wymagań dla pomp ciepła opisanych w dokumentacji przetargowej przesyłamy poniższe pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza inną liczbę jednostek pomp ciepła przy spełnieniu wymaganej mocy grzewczej?

Odpowiedź :

Projektant dopuszcza inną liczbę jednostek pomp ciepła przy spełnieniu wymaganej mocy ciepła, jednak nie mniejszą ich liczbę niż zaprojektowano w dokumentacji projektowej.


Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.04.2018

Załącznik z otwarcia ofert


 

 

Skip to content