Zapytanie ofertowe (ZP-2/2018/EFS) z dnia 20.03.2018

Zapytanie ofertowe (ZP-2/2018/EFS) z dnia 20.03.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu dla uczniów kierunku Technik Elektroradiolog. Tytuł kursu: Ochrona Radiologiczna Pacjenta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097556

Załączniki:

Zapytanie ofertowe  

Formularz ofertowy (zał.1)

Formularz cenowy (zał.2)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (zał.3)

Nie dokonano wyboru wykonawcy, ze względu na brak złożonych ofert.   29.03.2018

Skip to content