Przetarg z 11.2018

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z dnia 29.11.2018 r.

Nazwa zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

Ogłoszenie nr 654863-N-2018 z dnia 2018-11-29 r.

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=64497f94-563d-46e0-bbb4-76dfd4c082c0

Załączniki:

Siwz

Formularz ofertowy  (zał.1)

Oświadczenia (zał.2) 

Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  (zał.3) 

Projekt umowy  (zał.4) 

Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  (zał.8) )

Wykaz robót  (zał.9) 

Zgłoszenie robót  

Komplet dokumentacji projektowej (projekty, specyfikacje i przedmiary budowlane, instalacji co i cwu oraz oświetleniowej stanowiące załączniki 5,6,7) 

Program do rozpakowania archiwum.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 654863-N-2018 z dnia 29/11/2018 – zmiany w ogłoszeniu dotyczą zmiany tekstu.

Numer sekcji: IV Punkt: IV.1.2)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pomyłka w terminie wniesienia wadium. Wadium należy wpłacić w terminie do 17.12.2018 do godziny 9:00

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c6382f5a-5134-4323-acb9-c9bb1494774e


Pytania i odpowiedzi do siwz ( 05.12.2018)

Pytanie:

W nawiązaniu do wymagań dla pomp ciepła opisanych w dokumentacji przetargowej przesyłam poniższe pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza inną liczbę jednostek pomp ciepła przy spełnieniu wymaganej mocy grzewczej?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w mailu informuję, że dopuszczam inną konfigurację pomp ciepła, przy założeniu, że liczba pomp ciepła to minimum 2 szt. W przypadku zmiany projektu w tym zakresie wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonania we własnym zakresie projektu zamiennego i uzgodnienia go z autorem opracowania.


Pytania i odpowiedzi do siwz ( 11.12.2018)

PYTANIE NR 1

W związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym prosimy o informację w jakim celu Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego. Ewentualnie prosimy o odstąpienie od żądania złożenia kosztorysu na etapie składania ofert

PYTANIE NR 2

Prosimy o informację ile metrów bieżących gąsiorów należy wycenić, brak takiej pozycji w przedmiarze..

PYTANIE NR 3

Prosimy o informację w jakiej pozycji przedmiaru należy ująć Wywóz i utylizację gruzu, stolarki i innych odpadów powstałych podczas wykonania zadania.

PYTANIE NR 4

Prosimy o informację w jakiej pozycji przedmiaru należy ująć koszty wykonania ekspertyz mykologicznych, ornitologicznych oraz dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania technicznego dotyczące napraw i wzmocnienia konstrukcji dachu.

ODPOWIEDZI:

Poniżej odpowiedzi na pytania do przetargu:

1. Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego.

Kosztorys ofertowy jest wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w ramach prowadzonego postępowania.
2. Przedmiar gąsiorów jest elementem składowym poz. 1.27, zgodnie z katalogiem KNR-W 2-02 0513-0400, w związku z powyższym jest elementem składowym wyceny pokrycia dachu.
3. W załączeniu aneks do przedmiaru.
4. Ekspertyza mykologiczna i ornitologiczna – w załączeniu aneks do przedmiaru. Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania techniczne dotyczące wzmocnienia konstrukcji dachu. Na ten moment nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych dokumentacji w tym zakresie, jednakże jeżeli w trakcie prowadzonych robót Nadzór Inwestorski, Nadzór Autorski lub Wykonawca stwierdzi konieczność naprawienia innych (nieujętych w dokumentacji) elementów konstrukcji dachu to Wykonawca będzie zobowiązany wykonać naprawę tych elementów.

Aneks do pytań


Pytania i odpowiedzi do siwz ( 11.12.2018)

Pytania:

 1. W projekcie instalacji wewnętrznej c.o., na poziomie poddasza projektant zaprojektował grzejniki szt 10 opisane jako 20/50/1400 o mocy ok 1813 do 1850 W i parametry 55/45° C. Sposób zabudowy grzejnika – stojący.

Proszę o uszczegółowienie rodzaju grzejnika ponieważ wg tabeli producentów osiągnięcie mocy ok 1800 W i parametrze 55/45 °C z grzejnika o grawitacyjnym obiegu powietrza jest niemożliwe. Czy ma być to grzejnik z wymuszonym obiegiem powietrza? Powyższe nie jest opisane w projekcie.

 1. Czy ilości rurociągów podane w przedmiarze są właściwe. Rysunki załączone do przygotowania oferty są w pliku PDF ( utraciły skalę). Na tej podstawie oferent nie jest w stanie zweryfikować / sprawdzić prawidłowości podanych długości.
 2. Proszę o ponowne przeanalizowanie schematu układu technologicznego połączenia węzła ciepłowniczego MSC z PC oraz jego uszczegółowienie. Zdaniem oferenta załączony schemat nie gwarantuje poprawności funkcjonowania układu grzewczego.

Proszę o podanie kv zaworów.

Proszę o określenie czy są to zawory rozdzielające czy regulacyjne ? Proszę o podanie parametrów zaworu i napędu.

Proszę o usytuowanie czujników dokonujących pomiaru temperatury.

Proszę o opisanie sposobu współpracy istniejącej automatyki węzła z automatyką PC ( bez względu na producenta PC).

Proszę o uszczegółowienie sposobu oszraniania PC.

Proszę o uszczegółowienie sposobu posadowienia PC.

Czy moduł zewnętrzny PC ma być zabezpieczony przed osobami postronnymi . Jeżeli tak proszę o uszczegółowienie.

Czy PC ma być wyposażona w grzałki elektryczne?

Proszę omówić sposób odprowadzenia skroplin z PC.

 1. Proszę o uszczegółowienie funkcji podgrzewu c.w.u. i umiejscowienie w układzie technologicznym węzła ciepłowniczego MSC z funkcją PC. Załączony schemat nie zawiera tego elementu oraz sposobu jej podłączenia po stronie grzewczej, chłodniczej oraz wpięcia do instalacji wody. Brak danych nt cyrkulacji c.w.u.
 2. Proszę o uszczegółowienie regulacji podpionowej instalacji co. Proszę o podanie kv zaworów regulacyjnych oraz określenie sposobu regulacji statyczna czy dynamiczna ?
 3. Czy na przebiegu instalacji doziemnej instalacji PC występują kolizje?
 4. Proszę o omówienie miejsca i sposobu włączenia instalacji wspólnej z użytkownikiem budynku obok. Element nieopisany w projekcie wykonawczym oraz kosztorysie.

Odpowiedzi:

Ad.1 Na poddaszu zostały zaprojektowane grzejniki stalowe płytowe o parametrach dostępnych na rynku.
Ad.2 Rysunki w plikach pdf. są w skali
Ad.3 Zaprojektowany schemat połączenia MSC z PC jest poprawny. Zawory zostały opisane w dokumentacji projektowej parametrami i funkcją, które są wystarczające do ich wyceny. Lokalizacja czujnika pomiaru temperatury leży po stronie Wykonawcy. Zasada współpracy urządzeń została opisana w dokumentacji. System odszraniania PC  zależy od producenta PC. Posadowienie PC zgodnie z dokumentacją projektową. Zabezpieczenie modułu zewnętrznego przed osobami postronnymi zgodnie z dokumentacja projektową. Posadowienie PC należy wykonać na terenie utwardzonym z kostki betonowej w miejscu istniejącej wiaty. W pozycji przeniesienie wiaty należy uwzględnić także przesadzenie istniejących krzewów oraz uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej  w miejscach po usunięciu roślin. Moduł zewnętrzny ma być zabezpieczony przed osobami postronnymi poprzez montaż ogrodzenia z siatki na słupkach. Ogrodzenie o wysokości 1,8 m zgodnie z rysunkiem. PC ma być wyposażona w grzałki elektryczne zgodnie z technologią producenta. Skropliny odprowadzane na teren i do gruntu.
Ad.4 Zaprojektowany schemat zawiera wszystkie funkcje w tym zbiornik buforowy. Funkcja podgrzewu wody została opisana w projekcie. Cyrkulacja ciepłej woda użytkowej nie była w zakresie dokumentacji projektowej.
Ad.5 Regulacja podpionowa instalacji została opisana w projekcie wykonawczym w sposób jednoznaczny a jej stopień uszczegółowienia jest wystarczający do przygotowania oferty
Ad.6 Zgodnie z dokumentacją rysunkową i informacją z mapy do celów projektowych.
Ad.7 Projekt nie przewiduje połączenia instalacji c.o. z budynkiem sąsiednim.
W załączeniu przesyłam aneks do przedmiaru i rysunek zamienny lokalizacji PC z ogrodzeniem.

Aneks do pytań

Rysunek


Pytania i odpowiedzi do siwz ( 12.12.2018)

Pytania:

 1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 dotyczącej gąsiorów prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ilość gąsiorów dachowych do ułożenia. W pozycji przedmiaru KNR-W 2-02 0513-0400, na którą powołuje się Zamawiający, w materiałach ujęta jest tylko dachówka ceramiczna wraz z materiałami pomocniczymi w wysokości 1,5% wartości dachówki. Układanie gąsiorów rozlicza się wg pozycji KNR-W 2-02 0513-0800, gdzie w materiałach wycenia się gąsiory dachowe z klamrami oraz taśmę kalenicową do uszczelniania a także drobne materiały pomocnicze w ilości 1,5% wartości materiałów pozycji. Poniżej przedstawiamy opisywane pozycje KNR:
 1. Proszę o wyjaśnienie poprawności zapisu umieszczonego w opisie przedmiotu zamówienia w treściach Ogłoszenia, SIWZ oraz umowie, a dotyczącego ilości wykonania ocieplenia lukarn.Z zapisów wynika, że należy wykonać ocieplenie lukarn styropianem gr. 12 cm w ilości 869,229 m2. Proszę o wskazanie, z której dokumentacji, przedmiaru robót wynika, że należy wykonać ocieplenia lukarn w ilości 869,229 m2?Jest to istotna informacja w związku z realizacją przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym.
 1. W SIWZ w części IV. Warunki udziału wppkt. 1.1. Zamawiający określa zdolność zawodową (doświadczenie) Wykonawcy wymagając:

„W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował w należyty sposób co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie dachu  wraz  z pokryciem dachówką oraz z dociepleniem dachu i poddasza o pow. 900 m2…” Według naszej oceny wymagania te są nadmierne i nieproporcjonalne do warunków realizacji zamówienia i są niezgodne z art. 22 ust. 1a. ustawy PZP zgodnie, z którym „Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. Określenie warunków doświadczenia łącznie w zakresie,remontu dachu wraz z wymianą pokrycia oraz dociepleniem dachu i poddasza na poziomie 900  m2 (według przedmiaru robót 990,222 m2)wyczerpuje znamiona stawiania nadmiernych wymagań, co może być powodem wyeliminowania z postępowania wykonawców, zdolnych do jego należytego wykonania. Stosowanie zasady proporcjonalności przy określaniu warunków realizacji zamówienia zostało potwierdzone licznych wyrokach KIO, w związku z czym wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ na zgodne z art. 22 ust. 1a ustawy PZP.

Odpowiedzi:

 1. W katalogach, których używał projektant pozycja KNR-W 2-02 0513-0400 zawiera pokrycie dachu oraz montaż gąsiorów. W załączniku przesyłamy nakłady pozycji użytej w przedmiarze w celu dokonania wyceny robót budowlanych.

Aneks do pytań
2. Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę dotyczącą  ilości wykonania ocieplenia lukarn.

Tj.  z  869,229 m2 na 14 m2

Jednocześnie informacja ta została wprowadzona  w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 500297733-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.

BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c82049cc-d166-4291-b705-0fead03fc803

Nie mniej jednak przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji technicznej w oparciu o którą należy dokonać wyceny. Przedmiar jest materiałem pomocniczym i Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji, obmiaru i wyceny robót. Za prawidłowości wyceny odpowiada Wykonawca. Umowa, która zostanie z Wykonawcą podpisana jest umową ryczałtową co oznacza, że rozliczenie z tytułu wykonanych prac nie będzie następować obmiarowo.

 1. Zamawiający nie zmieni treści SIWZ, gdyż postawione wymagania  są adekwatne do uzyskania zamierzonego w postępowaniu celu. Celem  jest udzielenie zamówienia wykonawcy, którego oferta jest nie tylko korzystna ekonomicznie i jakościowo, ale również wykonawca taki zagwarantuje należytą realizację przedmiotu umowy. Opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu są uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia.

Jednocześnie w związku ze zmianą ogłoszenia dotyczącą przedmiotu zamówienia ( zmiana ilości wykonania ocieplenia  lukarn ) przedłuż się termin składania ofert  do dnia 18.12.2018 roku do godziny 10.00


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 654863-N-2018 z dnia 29/11/2018

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c82049cc-d166-4291-b705-0fead03fc803

Zmiana dotyczy przedmiotu zamówienia w jednej pozycji

było *Ocieplenie ścian lukarn za pomocą styropianu gr. 12cm, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na ściankach lukarn, wykonanie tynku na ściankach lukarn;- 869,229m2

jest * Ocieplenie ścian lukarn za pomocą styropianu gr. 12cm, umocowanie siatki tynkarskiej w zaprawie klejowej na ściankach lukarn, wykonanie tynku na ściankach lukarn;- 14 m2

Zmiana nastąpiła w SIWZ i nastąpi też w umowie.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

W związku ze zmianą treści ogłoszenia zmienia się też termin składania ofert.

Składanie ofert do dnia 18.12.2018 r. do godziny 10:00


Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.12.2018 r.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

W dniu 18.12.2018 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Saperów 14 E w Elblągu,  w sali nr 103 na I piętrze odbyło się otwarcie ofert.

Wpłynęły cztery oferty, których przedstawiciele byli obecni przy otwieraniu ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką obecnie dysponuje na realizację zadania w wysokości: 1.951.181,83 PLN brutto, oraz kwotę, 2.295.452,83, która jest zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2019. Zatwierdzenie budżetu nastąpi 28.12.2018 r. na posiedzeniu Sejmiku Samorządu Warmińsko-Mazurskiego.

Oferty złożyli:

Nr

oferty

Imię i nazwisko/ nazwa firmy Cena brutto Gwarancja
1 Konsorcjum PPHU  KOMPAKT Sp. z o.o. : PHU KONCEPT  Jerzy Grygorowicz

82-300 Elbląg; ul. Skrzydlata 28

14-420 Młynary; Kraskowo

2.374.480,72 PLN 60 miesięcy
2 DOMLUX Sp. z o.o.

14-400 Pasłęk, ul. A. Steffana 12A

2.879.050,03 PLN 60 miesięcy
3 Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GÓRSKI”

82-300 Elbląg, ul. Morszyńska 61

2.247.009,52 PLN 60 miesięcy
4 B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C

4.178.969,96 PLN 60 miesięcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (31.12.2018)

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych w postępowaniu ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami) Zamawiający:

 1. Przedstawia poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert – cena 60% i okres gwarancji i rękojmi 40% oraz łączną punktację:

Numer oferty

1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Konsorcjum PPHU KOMPAKT Sp. z o.o. : PHU KONCEPT Jerzy Grygorowicz

82-300 Elbląg; ul. Skrzydlata 28

 14-420 Młynary; Kraskowo

Cena ofertowa brutto: 2.374.480,72 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa 56,78 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/2374480,72) x 100 pkt x 60% = 56,78 pkt

96,78 pkt
Okres gwarancji i rękojmi 40 pkt Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

Numer oferty

2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

DOMLUX Sp. z o.o.

14-400 Pasłęk; ul. A. Steffana 12A

Cena ofertowa brutto: 2.879.050,03 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa 46,83 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/2879050,03) x 100 pkt x 60% = 56,78 pkt

86,83 pkt
Okres gwarancji i rękojmi 40 pkt Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

Numer oferty

3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GÓRSKI”

82-300 Elbląg; ul. Morszyńska 61

Cena ofertowa brutto: 2.247.009,52 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa 60,00 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/2247009,52) x 100 pkt x 60% = 60,00 pkt

100,00 pkt
Okres gwarancji i rękojmi 40 pkt Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

Numer oferty

4

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy:

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Sikorskiego 2C

Cena ofertowa brutto: 4.178.969,96 PLN

Gwarancja: 60 miesięcy

Kryterium oceny Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie Łączna punktacja – suma punktów za poszczególne kryteria

P = C + G

Cena ofertowa 32,26 pkt Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.3 SIWZ

C=(najniższa oferowana cena brutto/cena brutto oferty badanej) x 100 pkt x 60%

C = (2247009,52/4178969,96) x 100 pkt x 60% = 32,26 pkt

72,26 pkt
Okres gwarancji i rękojmi 40 pkt Ocena gwarancji przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w Rozdziale XV pkt.4 SIWZ

G=(okres gwarancji i rękojmi badanej oferty/ najdłuższy okres gwarancji i rękojmi) x 100 pkt x 40%

G= (60/60) x 100 pkt x 40% = 40 pkt

 1. Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w Rozdziale XV SIWZ ( cena oferty – 60%; gwarancja – 40%) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „GÓRSKI” 82-300 Elbląg; ul. Morszyńska 61 ( oferta nr 3 – Cena ofertowa brutto: 2.247.009,52 zł; okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy) ponieważ jest ofertą, która nie podlega odrzuceniu i w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów ( 100,00 pkt – łączna punktacja za kryteria określone w SIWZ)

Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni:

Zamawiający informuje o braku podstaw do wykluczenia Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 1. Informacja o odrzuconych ofertach:

Zamawiający informuje o braku ofert odrzuconych.

 1. Informuje na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 2), że umowa zostanie zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. po 08.01.2019 r.

Informacja o podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą

Informacja o podpisaniu umowy z wyłonionym Wykonawcą na „Kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/0068e196-404f-44a0-bb11-9a89dee4f810


Skip to content