Przetarg z 07.2018

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z dnia 30.07.2018 r.

Nazwa zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”

Ogłoszenie nr 596387-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c16786ca-5fc7-49be-ab03-b559d72f30cf

Załączniki:

Siwz

Formularz ofertowy  (zał.1)

Oświadczenia (zał.2) 

Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  (zał.3) 

Projekt umowy  (zał.4) 

Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  (zał.8) )

Wykaz robót  (zał.9) 

Zgłoszenie robót  

Komplet dokumentacji projektowej (projekty, specyfikacje i przedmiary budowlane, instalacji co i cwu oraz oświetleniowej stanowiące załączniki 5,6,7) 

Program do rozpakowania archiwum.


Informacja o unieważnieniu przetargu w dniu 16.08.2018

Zamawiający: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579,2018), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godziny 08:30.


Skip to content