Oferty pracy w szkole

Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Nazwa i adres jednostki: Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14 E, 82-300 Elbląg

Stanowisko: starszy referent ds. finansowo administracyjnych

Wymiar zatrudnienia: 0,75 etatu

Szczegóły oferty na stronie bip

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko starszy referent ds. finansowo – administracyjnych” osobiście w sekretariacie Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, 82 – 300 Elbląg, ulica Saperów 14 E, w terminie do 07 maja 2021 r. do godziny. 14.00 Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do szkoły.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej dnia 13 maja 2021 r. o godz. 10.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej, 82 – 300 Elbląg, ul. Saperów 14 E

Skip to content