..:: medyk-elblag ::..

Godło

GODŁO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rok dla Niepodległej

 

Galeria

 

Super User
Opublikowano: wtorek, 06 luty 2018 08:06

Zdjęcia strychu przed realizacją projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super User
Opublikowano: piątek, 03 listopad 2017 10:59

Uchwałą Nr 37/528/17/V zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 
w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez realizację programu współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami/przedsiębiorcami, obejmującego podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich umiejętności pracowniczych wśród 70 uczniów/słuchaczy oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość Projektu wynosi  784 771,88 zł w tym: środki europejskie w kwocie 667 056,10 zł co stanowi  85% wydatków kwalifikowanych, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 37 315,78 zł co stanowi 4,75% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 80 400 zł co stanowi 10,25 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2017-09-01

- zakończenie realizacji : 2019-08-31

W ramach projektu 70 uczniów i słuchaczy szkoły zostanie zdiagnozowanych pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki. Diagnoza obejmuje 2- godzinne indywidualne spotkania z kierownikiem szkolenia praktycznego, doradcą zawodowym oraz psychologiem. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny raport przygotowany przez ww. specjalistów, który będzie podstawą do wyboru kursów/szkoleń.

Każdy uczeń/słuchacz, u którego zdiagnozowane zostaną braki w zakresie miękkich umiejętności pracowniczych będzie miał możliwość ich uzupełnienia poprzez spotkania z psychologiem, które będą się odbywały w formie warsztatów.

Po przeprowadzonej diagnozie uczestnicy zostaną wysłani na kursy i szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia kompetencji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia. Uczniowie/słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Po ukończeniu kursów/szkoleń uczestnicy odbędą 150-godzinne staże. Każdy uczeń/słuchacz będzie miał wyznaczonego opiekuna stażu, który będzie pełnił nadzór nad przebiegiem stażu. Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium z tytułu odbywania stażu. Zostaną również pokryte koszty odbywania stażu (dojazd, odzież robocza/ochronna, materiały, szkolenie BHP).

Wsparciem w ramach projektu zostanie również objętych 10 nauczycieli. Obejmie ono uczestnictwo w kursach/szkoleniach/studiach podyplomowych w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Ponadto każdy z nauczycieli odbędzie 40-godzinny staż mający na celu m.in. przybliżenie uczestnikom warunków pracy w danym przedsiębiorstwie oraz weryfikacje dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z obowiązującą w danym przedsiębiorstwie praktyką.

Projekt w naturalny sposób wpłynie na wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów, którzy poprzez uczenie się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, staną się dodatkowo bardziej atrakcyjni na rynku pracy.  

Projekt w swoim perspektywicznym wymiarze pozwala postrzegać przyszłych absolwentów jako istotny potencjał kadrowy wspomagający i usprawniający system ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej czy poprawy konkurencyjności małych i średnich firm zatrudniających absolwentów szkoły.

Super User
Opublikowano: piątek, 19 styczeń 2018 09:13

Uchwałą Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez

- zmniejszenie energochłonności obiektu w zakresie energii elektrycznej i cieplnej,

- poprawa standardu efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej,

- ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej m.in. poprzez montaż instalacji OZE,

- poprawa komfortu cieplnego w obiekcie,

- obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych poprzez obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej,

- poprawa warunków realizacji zadań z zakresu oświaty, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,

- wprowadzenie automatyki pomiarowej oraz monitoringu zużycia energii.

Wartość Projektu wynosi  2 002 956,83 zł w tym: środki europejskie w kwocie  1 690 144,95 zł co stanowi  84,90% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 300 602,93 zł co stanowi 15,10 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2016-11-22

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji : 2017-12-04

- zakończenie finansowe realizacji : 2019-12-31

Przedmiotowy projekt polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji obiektu publicznego wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymiany oświetlania Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – instytucji oświatowej działającej w systemie oświaty publicznej, dla które organem założycielskim oraz jednostką finansującą jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy budynek znajduje się na terenie Miasteczka Szkolnego przy ul. Saperów - stanowiącego kompleks szkolno - administracyjny, będący zespołem dawnych koszar (Danziger Kaserne) - 1912-1917 i po 1933 r.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie głębokiej termomodernizacji w zakresie modernizacji okien połaciowych, wentylacji grawitacyjnej, stropu zewnętrznego, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, modernizacji dachu, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemu grzewczego z instalacją OZE oraz modernizację oświetlenia.

Super User
Opublikowano: piątek, 03 listopad 2017 10:55

Super User
Opublikowano: piątek, 19 styczeń 2018 08:22
Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu prowadzi następujące projekty:

1. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 
w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

 

2.„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

 

Opublikowano: czwartek, 02 listopad 2017 11:06

W tym miejscu znajdują się dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji do projektu.

Regulamin rekrutacji do projektu aktualna wersja

Regulamin rekrutacji do projektu

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacji

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU dotyczące przetwarzania danych osobowych

Regulamin stażu

Regulamin wypłaty stypendium stażowego

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o wydanie biletów 

Super User
Opublikowano: wtorek, 12 grudzień 2017 10:20

 

Zapisy do projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

napisali o nas

06.12.2017 www.portel.pl-bomba-w-elblaskiej-szkole-medycznej

 

Warsztaty z kompencji miękkich - pierwsza grupa szkoleniowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie Technika Masażysty z Masażu tensegracyjnego 23-25.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

W dniach 10-13.03.2018 r. w naszej szkole uczennice 2 roku TUK uczestniczyły w szkoleniu z zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych stóp  w ramach projektu unijnego. Szkolenie prowadziła firma, „Miralex" z Poznania. Nasze uczennice nabyły specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podologii. Dobra atmosfera podczas zajęć, zaangażowanie uczestniczek, fachowe wsparcie prowadzących sprzyjały intensywnej pracy. Prowadzący wysoko ocenili kompetencje i umiejętności uczestniczek. Ukończenie szkolenia znacznie zwiększy szansę naszych uczennic na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka paliatywna nad dzieckiem - kierunek Opiekun Medyczny

 

 

 Podologia – pielęgnacja stóp, nakładanie klamer drutowych VHO-OSTHOLD-SPANGE-PERFECT i pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych – kosmetyczki