Projekty

Projekty

Projekt EFS

efs

Uchwałą Nr 37/528/17/V zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez realizację programu współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami/przedsiębiorcami, obejmującego podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich umiejętności pracowniczych wśród 70 uczniów/słuchaczy oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość Projektu wynosi  784 771,88 zł w tym: środki europejskie w kwocie 667 056,10 zł co stanowi  85% wydatków kwalifikowanych, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 37 315,78 zł co stanowi 4,75% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 80 400 zł co stanowi 10,25 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2017-09-01

- zakończenie realizacji : 2019-08-31

W ramach projektu 70 uczniów i słuchaczy szkoły zostanie zdiagnozowanych pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki. Diagnoza obejmuje 2- godzinne indywidualne spotkania z kierownikiem szkolenia praktycznego, doradcą zawodowym oraz psychologiem. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny raport przygotowany przez ww. specjalistów, który będzie podstawą do wyboru kursów/szkoleń.

Każdy uczeń/słuchacz, u którego zdiagnozowane zostaną braki w zakresie miękkich umiejętności pracowniczych będzie miał możliwość ich uzupełnienia poprzez spotkania z psychologiem, które będą się odbywały w formie warsztatów.

Po przeprowadzonej diagnozie uczestnicy zostaną wysłani na kursy i szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia kompetencji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia. Uczniowie/słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Po ukończeniu kursów/szkoleń uczestnicy odbędą 150-godzinne staże. Każdy uczeń/słuchacz będzie miał wyznaczonego opiekuna stażu, który będzie pełnił nadzór nad przebiegiem stażu. Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium z tytułu odbywania stażu. Zostaną również pokryte koszty odbywania stażu (dojazd, odzież robocza/ochronna, materiały, szkolenie BHP).

Wsparciem w ramach projektu zostanie również objętych 10 nauczycieli. Obejmie ono uczestnictwo w kursach/szkoleniach/studiach podyplomowych w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Ponadto każdy z nauczycieli odbędzie 40-godzinny staż mający na celu m.in. przybliżenie uczestnikom warunków pracy w danym przedsiębiorstwie oraz weryfikacje dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z obowiązującą w danym przedsiębiorstwie praktyką.

Projekt w naturalny sposób wpłynie na wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów, którzy poprzez uczenie się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, staną się dodatkowo bardziej atrakcyjni na rynku pracy.  

Projekt w swoim perspektywicznym wymiarze pozwala postrzegać przyszłych absolwentów jako istotny potencjał kadrowy wspomagający i usprawniający system ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej czy poprawy konkurencyjności małych i średnich firm zatrudniających absolwentów szkoły.

Brak ofert pracy

Aktualnie brak nowych ofert pracy w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych (nie dotyczy kursów) odbywa się w następujących zjazdach w semestrze II roku szkolnego 2016/2017 10-12.02.2017r.

17-18.02.2017r.

24-25.02.2017r.

03-05.03.2017r.

10-11.03.2017r.

17-18.03.2017r.

24-25.03.2017r.

31.03-01.04.2017r.

07-08.04.2017r.

21-23.04.2017r. (23 niedziela za 16 i 17.06)

28-29.04.2017r.

05-07.05.2017r. (07 niedziela za 16 i 17.06)

12-13.05.2017r.

19-20.05.2017r.

26-27.05.2017r.

02-03.06.2017r.

09-10.06.2017r.

16-17.06.2017r. (odpracowujemy 23.04 i 07.05)

23.06.2017r. - Zakończenie Roku Szkolnego

Ankieta

Jesteś tutaj: Strona startowa Projekty EFS 2014-2020