ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ
NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
Część I
Opracowanie Inwentaryzacji budowlanej budynku dla zadania inwestycyjnego pn."Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
Część II
Opracowanie Audytu energetycznego oraz projektu budowlanego i wykonawczego, w tym ewentualnie projektu dotyczącego OZE,  mającego na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu oraz wykonanie studium wykonalności.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty ( zał. 1)

Wykaz zrealizowanych zleceń ( zał. 2 )

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( zał. 3)

Projekt umowy dla części I przedmiotu zamówienia ( zał. 4)

Projekt umowy dla części II przedmiotu umowy ( zał. 5)

 

22.11.2016

Wpłynęła tylko jedna oferta.

Wyłoniono firmę EURO-PROJEKT Grzegorz Latecki, ul. Łokietka 45, Elbląg

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Zapytanie ofertowe 16.11.2016