..:: medyk-elblag ::..

Godło

GODŁO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rok dla Niepodległej

 

Galeria

 

Super User
Opublikowano: wtorek, 06, luty 2018 08:06

Zdjęcia strychu przed realizacją projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super User
Opublikowano: piątek, 03, listopad 2017 10:59

Uchwałą Nr 37/528/17/V zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia szkolenia zawodowego projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 
w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez realizację programu współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami/przedsiębiorcami, obejmującego podniesienie kompetencji zawodowych i miękkich umiejętności pracowniczych wśród 70 uczniów/słuchaczy oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość Projektu wynosi  784 771,88 zł w tym: środki europejskie w kwocie 667 056,10 zł co stanowi  85% wydatków kwalifikowanych, dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 37 315,78 zł co stanowi 4,75% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 80 400 zł co stanowi 10,25 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2017-09-01

- zakończenie realizacji : 2019-08-31

W ramach projektu 70 uczniów i słuchaczy szkoły zostanie zdiagnozowanych pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki. Diagnoza obejmuje 2- godzinne indywidualne spotkania z kierownikiem szkolenia praktycznego, doradcą zawodowym oraz psychologiem. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny raport przygotowany przez ww. specjalistów, który będzie podstawą do wyboru kursów/szkoleń.

Każdy uczeń/słuchacz, u którego zdiagnozowane zostaną braki w zakresie miękkich umiejętności pracowniczych będzie miał możliwość ich uzupełnienia poprzez spotkania z psychologiem, które będą się odbywały w formie warsztatów.

Po przeprowadzonej diagnozie uczestnicy zostaną wysłani na kursy i szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia kompetencji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia. Uczniowie/słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Po ukończeniu kursów/szkoleń uczestnicy odbędą 150-godzinne staże. Każdy uczeń/słuchacz będzie miał wyznaczonego opiekuna stażu, który będzie pełnił nadzór nad przebiegiem stażu. Uczestnikom będzie przysługiwało stypendium z tytułu odbywania stażu. Zostaną również pokryte koszty odbywania stażu (dojazd, odzież robocza/ochronna, materiały, szkolenie BHP).

Wsparciem w ramach projektu zostanie również objętych 10 nauczycieli. Obejmie ono uczestnictwo w kursach/szkoleniach/studiach podyplomowych w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Ponadto każdy z nauczycieli odbędzie 40-godzinny staż mający na celu m.in. przybliżenie uczestnikom warunków pracy w danym przedsiębiorstwie oraz weryfikacje dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z obowiązującą w danym przedsiębiorstwie praktyką.

Projekt w naturalny sposób wpłynie na wzrost kwalifikacji zawodowych beneficjentów, którzy poprzez uczenie się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, staną się dodatkowo bardziej atrakcyjni na rynku pracy.  

Projekt w swoim perspektywicznym wymiarze pozwala postrzegać przyszłych absolwentów jako istotny potencjał kadrowy wspomagający i usprawniający system ochrony zdrowia, opieki zdrowotnej czy poprawy konkurencyjności małych i średnich firm zatrudniających absolwentów szkoły.

Super User
Opublikowano: piątek, 19, styczeń 2018 09:13

Uchwałą Nr 69/1126/17/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu poprzez

- zmniejszenie energochłonności obiektu w zakresie energii elektrycznej i cieplnej,

- poprawa standardu efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej,

- ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej m.in. poprzez montaż instalacji OZE,

- poprawa komfortu cieplnego w obiekcie,

- obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych poprzez obniżenie rachunków za zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej,

- poprawa warunków realizacji zadań z zakresu oświaty, w tym dla osób z niepełnosprawnościami,

- wprowadzenie automatyki pomiarowej oraz monitoringu zużycia energii.

Wartość Projektu wynosi  2 002 956,83 zł w tym: środki europejskie w kwocie  1 690 144,95 zł co stanowi  84,90% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w kwocie 300 602,93 zł co stanowi 15,10 % wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji projektu to :

- rozpoczęcie realizacji : 2016-11-22

- rozpoczęcie rzeczowe realizacji : 2017-12-04

- zakończenie finansowe realizacji : 2018-12-31

Przedmiotowy projekt polega na wykonaniu głębokiej termomodernizacji obiektu publicznego wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii oraz wymiany oświetlania Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – instytucji oświatowej działającej w systemie oświaty publicznej, dla które organem założycielskim oraz jednostką finansującą jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy budynek znajduje się na terenie Miasteczka Szkolnego przy ul. Saperów - stanowiącego kompleks szkolno - administracyjny, będący zespołem dawnych koszar (Danziger Kaserne) - 1912-1917 i po 1933 r.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie głębokiej termomodernizacji w zakresie modernizacji okien połaciowych, wentylacji grawitacyjnej, stropu zewnętrznego, wymiany okien, drzwi zewnętrznych, modernizacji dachu, instalacji ciepłej wody użytkowej, systemu grzewczego z instalacją OZE oraz modernizację oświetlenia.

Super User
Opublikowano: piątek, 03, listopad 2017 10:55

Super User
Opublikowano: piątek, 19, styczeń 2018 08:22
Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu prowadzi następujące projekty:

1. „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu 
w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

 

2.„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”.

 

Opublikowano: czwartek, 02, listopad 2017 11:06

W tym miejscu znajdują się dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji do projektu.

Regulamin rekrutacji do projektu aktualna wersja

Regulamin rekrutacji do projektu

Dokumenty rekrutacyjne

Formularz rekrutacji

Super User
Opublikowano: wtorek, 12, grudzień 2017 10:20

 

Zapisy do projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

napisali o nas

06.12.2017 www.portel.pl-bomba-w-elblaskiej-szkole-medycznej

 

Warsztaty z kompencji miękkich - pierwsza grupa szkoleniowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie Technika Masażysty z Masażu tensegracyjnego 23-25.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

W dniach 10-13.03.2018 r. w naszej szkole uczennice 2 roku TUK uczestniczyły w szkoleniu z zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych stóp  w ramach projektu unijnego. Szkolenie prowadziła firma, „Miralex" z Poznania. Nasze uczennice nabyły specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podologii. Dobra atmosfera podczas zajęć, zaangażowanie uczestniczek, fachowe wsparcie prowadzących sprzyjały intensywnej pracy. Prowadzący wysoko ocenili kompetencje i umiejętności uczestniczek. Ukończenie szkolenia znacznie zwiększy szansę naszych uczennic na rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podologia – pielęgnacja stóp, nakładanie klamer drutowych VHO-OSTHOLD-SPANGE-PERFECT i pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych – kosmetyczki